Βιωσιμότητα

Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Στα Royalty Hotels & Suites αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο της επιχείρησής μας στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς και χρησιμοποιούμε φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρηματικές πρακτικές.

Δεσμευόμαστε:

-Λειτουργία σύμφωνα με όλη τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
-Συνεχή βελτίωση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις προσπαθώντας να μετρήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις βάζοντας στόχους για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων (πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές, τοπική κοινότητα κτλ.) για περιβαλλοντικά θέματα.
-Να εκτελούνται συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις (θόρυβος, κατανάλωση ενέργειας και νερού) και να πραγματοποιούνται τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
-Συνεχή εκπαίδευση σε όλο το προσωπικό μας σχετικά με το Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν.
-Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σχετικά με τους ενεργειακούς πόρους με τη μείωση των εκπομπών και τη λήψη μέτρων για την προστασία του κλίματος, τη χρήση τοπικών, φυσικών, πρώτων υλών και ανακυκλωμένων προϊόντων.
-Υποστήριξη Εθνικών και Διεθνών περιβαλλοντικών οργανώσεων (ΜΚΟ - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).
-Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στα σχέδια νέων κτιρίων και ανακαίνισης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη σωστή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της υλοποίησης των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, για τη σωστή λειτουργία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος και για την κοινοποίηση της πολιτικής σε όλο το προσωπικό και τους πελάτες.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνο για την προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος μέσα από την καθημερινή του εργασία.