Όροι και Προϋποθέσεις

1. Χρήση της ιστοσελίδας και υπηρεσιών

1.1 Οι Εταιρείες Emirates S.A, Sithonia P.C και Nikiti P.C (εφεξής «Royalty Hotels & Suites) παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας τους (εφεξής «Ιστοσελίδα») συγκεκριμένες πληροφορίες και υπηρεσίες (εφεξής «Υπηρεσίες»). Οποιαδήποτε παροχή και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη (εφεξής «Χρήστης») διέπεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων.

1.2 Η Royalty Hotels & Suites ακολουθεί μια ειδική διαδικασία για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ο χρήστης γνωρίζει και εκούσια υποβάλει μέσω της ιστοσελίδας και εν γνώση του αποκαλύπτει στην Royalty Hotels & Suites (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα), η οποία ορίζει τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων. Η Royalty Hotels & Suites έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τεχνική ασφάλεια και την οργάνωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

2. Επεξεργασία και νομικό πλαίσιο

2.1 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σημαίνει κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη συλλογή, υποβολή, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, ανάκτηση, χρήση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, μπλοκάρισμα (κλείδωμα), διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής «Επεξεργασία»).

2.2 Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη που υποβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας και αποκαλύπτονται στην Royalty Hotels & Suites, η Royalty Hotels & Suites ενεργεί ως Διαχειριστής Επεξεργασίας και η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Royalty Hotels & Suites δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και ότι έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ειδοποιήσεις ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

2.3 Οι Όροι και Προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η συγκατάθεση του χρήστη

3.1 Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων πριν επισκεφθεί την Ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας, και σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση.

3.2 Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από τον Χρήστη συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων που σχετίζονται με την πολιτική προστασίας δεδομένων και τη χορήγηση της συγκατάθεσής του όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων.

3.3 Αποδεχόμενος τους Όρους και Προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων και παρέχοντας εθελοντικά τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

4. Ο σκοπός της επεξεργασίας

4.1 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται για νόμιμους σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή Υπηρεσιών που επιλέγει ο Χρήστης, όπως περιγράφεται στην Ιστοσελίδα.

4.2 Ο Χρήστης δηλώνει ρητά και αποδέχεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλει και αποκαλύπτει στη Royalty Hotels & Suites και τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτή, είναι σχετικά, κατάλληλα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας.

5. Το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεων

5.1 Ο Χρήστης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.2 Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία, να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν και τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία στο μέλλον, καθώς και να υποβάλει αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσον αφορά τις αντιρρήσεις, πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρήση, τον αποκλεισμό, τη μη-διαβίβαση ή ακόμη και τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

5.3 Η άσκηση των δικαιωμάτων που έχει ο Χρήστης σύμφωνα με τις διατάξεις απαιτεί την επικοινωνία του με τη Royalty Hotels & Suites, όπως προβλέπεται στον όρο 8 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και την ειδοποίηση της Royalty Hotels & Suites εγγράφως σχετικά με τις αξιώσεις του Χρήστη.

6. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της πολιτικής προστασίας δεδομένων

Η Royalty Hotels & Suites μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις της πολιτικής προστασίας δεδομένων και ο Χρήστης πρέπει να επανεξετάσει τυχόν πιθανές τροποποιήσεις. Σε περίπτωση που συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, θεωρείται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις. Διαφορετικά, πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει ή σχετίζεται με αυτούς διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία όσον αφορά οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύπτει από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες σχετικά με τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις ή για την άσκηση οποιουδήποτε νομικού δικαιώματος σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Royalty Hotels & Suites στο 2103210014.

9. Μετάφραση

Το παρόν κείμενο είναι ένα πρωτότυπο κείμενο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των κειμένων, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.